Newsletter PTBRiO nr 99
Komunikat z zebrania Zarządu PTBRiO w dniu 1 września 2014 r.

W dniu pierwszym września odbyło się trzecie zebranie Zarządu PTBRiO bieżącej kadencji. Przebieg i ustalenia zebrania są następujące:

1. Deklaracje członkowskie.
Zarząd z satysfakcją stwierdził, że od ostatniego zebrania napłynęło pięć deklaracji członkowskich i wszystkie rozpatrzył pozytywnie. Do grona członków zostały przyjęte następujące osoby: Marta Gucik, Maja Cygańska, Justyna Garlacz, Lucyna Maciejewska i Hubert Hozyasz.

2. Konferencja na temat badań neuro-science w badaniach.
Gość zebrania zarządu, kolega Jacek Kowalski, przedstawił koncepcję organizacji konferencji dotyczącej praktycznego wykorzystania dorobku nauk o fizjologicznych korelatach zjawisk umysłowych. W jego opinii popularność takich technik badawczych znacznie wyprzedza dziś wiedzę o ich rzeczywistych zastosowaniach i możliwościach, co grozi utratą części wiarygodności przez ten bardzo ciekawy, ale specyficzny obszar badań. Konferencja miałaby zatem zadania zarówno edukacyjne jak i popularyzacyjne. Zarząd przedyskutował pomysł, zgłosił swoje propozycje, dotyczące przede wszystkim różnorodności treści oraz liczby i rodzaju prelegentów, a następnie podjął decyzję o rozwijaniu koncepcji konferencji pod opieką jednego z członków Zarządu. Opiekunem projektu została Iza Rudak.

3. System gratyfikacji aktywności członków Towarzystwa.
Zarząd po raz kolejny zajął się kwestią korzyści, jakie mają odnosić członkowie towarzystwa w związku z ich działaniami na jego rzecz. Tym razem w centrum uwagi znalazło się pytanie o przyczyny małej lub nietrwałej aktywności części członków Towarzystwa. Po dyskusji Zarząd przychylił się do myśli, że powodem małej aktywności może być nie tylko brak namacalnych korzyści - wszak członkostwo w towarzystwie to nie program lojalnościowy - ale także, a może przede wszystkim, brak jasnych reguł zapraszania do współpracy przy organizacji kolejnych inicjatyw. W zawiązku z tym Zarząd postanowił o wprowadzaniu następujących zasad: - Nowe inicjatywy (np. konferencja, seminarium, konkurs, badanie pro-bono itp.) będą ogłaszane w newsletterze Towarzystwa, z podaniem ich charakteru, planowanego terminu, osoby wskazanej przez Zarząd jako Lider inicjatywy, zapotrzebowania na wsparcie w realizacji inicjatywy określonego poprzez liczbę poszukiwanych do współpracy osób, oraz rodzaju i skali korzyści, jakie można otrzymać za wsparcie swoją pracą danej inicjatywy. - Chętni do współpracy mogą zgłaszać się w wyznaczonym terminie, podając swoje możliwe zaangażowanie, obszary inicjatywy, które chcieliby szczególnie wesprzeć oraz doświadczenia i kwalifikacje, które ich zdaniem mogą okazać się cenne. - Lider inicjatywy dokonuje wyboru spośród otrzymanych zgłoszeń. - Po zakończeniu inicjatywy Lider przyznaje gratyfikację zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami, mając jednak prawo do jej powiększenia lub pomniejszenia, zależnie od faktycznego wkładu danej osoby. - Korzyściami w dyspozycji Liderów inicjatyw jest możliwość udziału w szkoleniach i imprezach organizowanych przez PTBRiO.

4. Seminarium "Podróż przez doświadczenia"
Zarząd omówił dotychczasowe przygotowania. Wydarzenie odbędzie się w najbliższym czasie. Przebieg dotychczasowych przygotowań był zgodny z planem, stan projektu określono jako obiecujący.

5. Kongres Badaczy.
Szef XV Kongresu Badaczy Rynku i Opinii, Mateusz Galica, przedstawił stan przygotowań do Kongresu. Wydarzenie zapowiada się jako bardzo interesujące, zaproszeni goście wyznaczają nowy standard w imprezach PTBRiO.

6. Wolne wnioski.
Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Michał Kociankowski